REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Przewidywania na temat rynku kryptowalut w 2023 roku”


 • § 1. WSTĘP
  1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób, które biorą udział w konkursie, wynikające z udziału w nim, a także prawa i obowiązki administratora – jako podmiotu organizującego konkurs.
  2. Organizatorem Konkursu jest VRENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000612005, kapitał zakładowy: 5000, miejsce wykonywania działalności: ul. ZWYCIĘSTWA 14/105 44-100 GLIWICE ŚLĄSKIE, adres do doręczeń: ul. ZWYCIĘSTWA 14/105 44-100 GLIWICE ŚLĄSKIE, NIP: 6312662292, REGON: 364225978, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@kamiljarzombek.pl. 
  § 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizator organizuje Konkurs pod nazwą „Przewidywania na temat rynku kryptowalut w 2023 roku”.
  2. Konkurs odbywa się od dnia 13 stycznia 2023 roku do dnia 23 stycznia 2023 roku, do godziny 20:00, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w widocznym miejscu w Serwisie. 
  3. Nagrody za wygranie w Konkursie przekazane będą do 10 dni po ogłoszeniu wyników. 
  4. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, a rezygnacja z niego może nastąpić w każdej chwili, przy czym możliwość rezygnacji podlega ścisłej procedurze określonej w niniejszym Regulaminie. 
  5. Przed przystąpieniem do Konkursu, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
  § 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
  1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwana dalej „Uczestnikiem Konkursu”, która:
   1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
   2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   3. zamieszkuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
   4. wykona Zadanie Konkursowe, określone w ust. 3.3
  2. Uczestnik Konkursu poprzez akceptację Regulaminu zobowiązuje się przestrzegania jego postanowień oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunku uczestnictwa w konkursie.
  3. Wykonanie Zadania Konkursowego polega na:
   1. Wysłaniu na email raportjarzombek@gmail.com artykułu w formie PDF, o przewidywaniach na temat rynku kryptowalut w 2023 roku.
   2. Wypełnieniu ankiety, która zostanie wysłana, gdy uczestnik wyśle raport, zgodnie z wymaganiami z punktu §3 pkt. 2 ust.1.  
  4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
   1. nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
   2. naruszają niniejszy Regulamin Konkursu;
   3. naruszają Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną serwisu XXX. 
   4. użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obraźliwe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
  § 4. PRAWA DO WYKONANYCH ZADAŃ KONKURSOWYCH
  1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Administratora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych, praw własności intelektualnej oraz innych dóbr chronionych prawem.
  2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
  3. Na podstawie art. 921 §3 kodeksu cywilnego, Administrator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu udziela Administratorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.
  § 5. ZASADY KONKURSU ORAZ NAGRODY
  1. Aby przystąpić do konkursu należy zaakceptować Regulamin Konkursu wysyłając email na adres raportjarzombek@gmail.com wraz z akceptacją regulaminu. 
  2. Wypłata nagród na rzecz Użytkownika biorącego udział w niniejszym Konkursie odbywa się na podstawie zawartej umowy zlecenie, pomiędzy Uczestnikiem Konkursu a Administratorem.
  3. Dwie osoby, które napiszą najlepiej ocenione raporty otrzymają nagrodę w postaci 2 dniowego pobytu w hotelu w terminie 24-26.02.2023r. Z zastrzeżeniem, że data może ulec przesunięciu, jednak nie więcej niż o 3 miesiące, a wygrany zostanie o tym powiadomiony z 10 dniowym wyprzedzeniem. 
  4. Przynajmniej dwadzieścia osób, które napiszą kolejno najlepiej ocenione raporty zostaną zaproszone na udział w webinarze, na którym Kamil Jarzombek poprowadzi prezentację o rynku kryptowalut. 
  5. Raporty będą ocenione subiektywnie przez Kamila Jarzombka. 
  6. Administrator niezwłocznie po zakończeniu cyklu Konkursu skontaktuje się drogą mailową ze zwycięzcami Konkursu w celu podania niezbędnych danych do otrzymania nagrody. 
  7. Uczestnik Konkursu ma 7 dni od dnia dostarczenia przez Administratora maila po zakończeniu danego cyklu konkursu na podanie Administratorowi niezbędnych danych do otrzymania nagrody.
  8. Materiały usunięte podczas trwania Konkursu tracą prawo do otrzymania nagrody. 
  9. Uczestnik Konkursu może dodać tylko jeden raport. 
  10. Administrator zobowiązuje się do przekazania nagrody na podstawie zawartej umowy zlecenie, pomiędzy Uczestnikiem Konkursu a Administratorem pod warunkiem podania przez Uczestnika Konkursu niezbędnych danych wymaganych przez Administratora. W przypadku braku podania wymaganych przez Administratora danych, Uczestnik traci możliwość uzyskania nagrody. 
  § 6. REZYGNACJA Z KONKURSU
  1. Każdy Uczestnik Konkursu jest uprawiony do rezygnacji w Konkursie w dowolnym momencie.
  2. Uczestnik w celu rezygnacji z Konkursu powinien skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres raportjarzombek@gmail.com
  3. Jeżeli Uczestnik Konkursu w momencie rezygnacji uzyskał prawo do odebrania nagrody, powinien najpierw dopełnić warunków niezbędnych do jej odebrania, a dopiero później wysłać wiadomość do Administratora.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie Użytkownika prawo do nagrody przepada.
  § 7. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem e-mail raportjarzombek@gmail.com
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
  § 8. REKLAMACJE
  1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do reklamacji dotyczących nagród w ciągu 14 dni od dnia zakończenia danego cyklu Konkursu. 
  2. Wszelkie reklamację należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@kamiljarzombek.pl.
  3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od momentu wpłynięcia, w szczególnie zawiłych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni o czym Administrator poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną. 
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Administratora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
  § 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zasady uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin. 
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, przy czym zobowiązuje się do poinformowania Uczestników Konkursów w widocznym miejscu w Serwisie.
  3. Konkurs, którego warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu pod adresem https://www.kamiljarzombek.pl/regulamin_konkurs
  5. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

© 2024, Kamil Jarzombek